محصولات فرهنگی

محصولات فرهنگی


ارائه تألیفات حاج آقا صفری

حکمت تشريع قربانی و شرائط تحقق قربانی در منی

براساس نظر تحقیقی و مبرهن نقلی و عقلی ، احکام الهی به دلیل حسن و قبح موجود در ذات افعال و ضرورت وجود غایت در افعال الهی ، تابع مصالح و مفاسد موجود در موضوع و متعلق آنهاست. یکی از احکام الهی ، وجوب قربانی در منی در روز دهم ذیالحجه برای برخی از حجاج و استحباب آن برای غیر آنهاست. بدون شک بر اساس قاعده‌ی ...

افزودن به سبد خرید: 1,500 تومان

حکم شرعی قربانی در صورت تعذر ذبح در منی

ذبح قربانی واجب است و وقوع آن در منا ، شرط صحت حالت اختیار ذبح است. بنابراین در صورتی که ذبح قربانی در منا در طول ذیحجه ممکن نشود ، بر مکلّف واجب است آن را در روز عيد در بيرون از منا ذبح نمايد. و اگر ذبح قربانی ، پس از عيد در منا ممکن باشد ، بر حاجی واجب است ذبح را با تأخير انداختن از روز عيد ، پس از عيد در منا ...

افزودن به سبد خرید: 1,500 تومان

حکم شرعی قربانی در منی در صورت تلف شدن گوشت قربانی در آن

در اين تحقیق با طرح دو نظریه که يکی قائل به عدم جواز ذبح و ديگری قائل به وجوب ذبح در منا در صورت تلف شدن گوشت قربانی ، بود ، ادّله طرفين بررسی گرديد و نظر مختار اين شد که اوّلا ذبح و اطعام مطلوب واحد نيستند تا در صورت عدم امکان اطعام ، وجوب ذبح ساقط شود بلکه مطلوب متعدد هستند. و ثانيآً تعدد مطلوب نيز یدين ...

افزودن به سبد خرید: 1,500 تومان